Cartagena AB

Bolaget har som ambition att investera i bostadsfastigheter i södra Sverige, främst i orter med diversifierat näringsliv och med positiv befolkningsutveckling. Cartagena skall i första hand förvärva förvaltningsfastigheter i gott skick utan omfattande renoveringsbehov. Detta innebär att fastigheterna skall vara relativt nybyggda eller nyrenoverade.

Avsikten är att hyresgästerna skall erbjudas ett boende av hög standard och med god service. Det senare uppfylls Hyresgästerna skall erbjudas ett boende av hög standard och med god service bl a genom att vår administration och vaktmästarfunktion är lättillgänglig, samt att eventuell felavhjälpning kan ske omgående. Målsättningen är att våra hyresgäster skall trivas och föredra att bo kvar inom vårt fastighetsbestånd. Dessutom skall vårt goda renommé göra det lätt att få nya hyresgäster vid avflyttning.

Cartagenas engagemang som fastighetsförvaltare är mycket långsiktigt Cartagena avser att koncentrera förvärven till ett fåtal orter i syfte att effektivisera förvaltningen. Under våren 2011 genomfördes den första investeringen genom att aktierna i Fastigheten Hovshaga Centrum AB i Växjö förvärvades. Ytterligare förvärv kommer att genomföras. Cartagenas engagemang som fastighetsförvaltare är mycket långsiktigt.